Strona główna O firmie Oferta Projekty EFG Wynajem sal Certyfikaty Referencja Kontakt

PL EN

 
   
 
 

Ekonomia społeczna i spółdzielnie socjalne


Spółdzielnie socjalne szansą dla osób w szczególnej sytuacji!

 

Spółdzielnie socjalne są jednym z podmiotów ekonomii społecznej, której najważniejszą zasadą jest przewaga działań na rzecz ludzi nad działaniami zmierzającymi do maksymalizacji zysku. Ekonomia społeczna stwarza możliwość rozwiązania wielu problemów, zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Jedną z głównych funkcji, jaką pełni ekonomia społeczna jest tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rolę tę przejęły także spółdzielnie socjalne stwarzając szansę pracy ludziom w szczególnej sytuacji.

Spółdzielnia socjalna (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych) działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Uczciwość, jawność, współpraca, odpowiedzialność społeczna i troska o dobro innych to podstawowe zasady na których opiera się ich działalność. Spółdzielnie socjalne są przedsiębiorstwami, działają więc jak firmy, ale mogą korzystać z licznych preferencji: jednorazowe dotacje (ze środków Funduszu Pracy); zwolnienie od podatku dochodowego; kwartalna refundacja składek płaconych na ubezpieczenie społeczne; zwolnienie z opłat rejestracyjnych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółdzielnię socjalną mogą założyć:

·       osoby bezrobotne (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);

·       osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4,6,7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku  o zatrudnieniu socjalnym (m.in. uzależnieni od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii; uzależnieni od narkotyków po zakończeniu programu terapeutycznego; zwalniani z zakładów karnych itd.);

·       osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Spółdzielnia socjalna powinna liczyć nie mniej niż 5 i nie więcej niż 50 członków.

 

W okresie od 2005-2007 roku powstało w Polsce ok. 70 spółdzielni. Profil ich działalności jest różnorodny, koncentrują się jednak głównie na dwóch obszarach: obszarze usług i obszarze produkcyjnym.

 

Dobry pomysł stanowi połowę sukcesu!

 

Spółdzielnie działają w wielu krajach Unii Europejskiej m.in. we Włoszech, gdzie osiągają milionowe zyski. Przy wyborze branży należy znaleźć niszę na rynku i zastanowić się, na które usługi występuje największe zapotrzebowanie.

 

Powstające spółdzielnie mają  być miejscem, w którym uda się połączyć pracę zarobkową z działalnością przynoszącą pożytek dla całego społeczeństwa, w myśl zasady „przez ludzi, dla ludzi”.

 

 

Flagi UE